Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.

Każdy podatnik, o ile spełnia warunki, może zmienić dotychczasową formę opodatkowania. Możliwe zmiany są następujące:

Zasady ogólne na podatek linowy

Zasady ogólne na ryczałt

Podatek liniowy na zasady ogólne

Podatek liniowy na ryczałt

Ryczałt na zasady ogólne

Ryczałt na podatek liniowy


Jaki termin na zmianę formy opodatkowania?

Zmianę formy opodatkowania należy zgłosić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpił pierwszy przychód w roku podatkowym. Zakładając, że podatnik nie jest w okresie zawieszenia i osiąga przychody w każdym miesiącu to aby dokonać zmiany formy opodatkowania na rok 2021 należy to zrobić najpóźniej do dnia 20 lutego 2021.


Jak dokonać zmiany formy opodatkowania?

Zmianę dokonujemy poprzez CEIDG. Wystarczy nam zgłosić i dokonamy w imieniu Klienta odpowiednią zmianę.


Nie zmieniam formy opodatkowania ale chcę wpłacać zaliczki kwartalnie/miesięcznie.

Zaliczki PIT/PPE mogą być wpłacane miesięcznie lub kwartalnie. To jak będziemy opłacać zaliczki jest decyzją podatnika. Jeżeli ktoś wpłacał w 2020 roku zaliczki miesięcznie a chce kwartalnie lub odwrotnie może wpłacać w 2021 inaczej niż w roku poprzednim i nie trzeba tego zgłaszać. Informacja o tym w jaki sposób wpłacania zaliczek wybrał będzie w zeznaniu rocznym za dany rok – w tym przypadku w zeznaniu rocznym za rok 2021 – złożonym w roku 2022. Ważne aby wpłacać w wybrany sposób przez cały rok i prawidłowo opisywać przelewy. Np. jeżeli chcemy płacić miesięcznie to za styczeń wpłacamy za okres 21M01. Jeżeli zaliczki opłacamy kwartalnie to za pierwszy kwartał wpłacamy za okres 21K01.

Proszę dokładnie zapoznać się z każdym z poniższych wpisów.

Mikrorachunek podatkowy

Faktury tylko do paragonu z NIP

Biała lista podatników VAT

Spis z natury na dzień 31 grudnia

Zmiana formy opodatkowania

Jak co roku przypominamy o konieczności sporządzenia spisu z natury (remanentu) na koniec roku (na dzień 31 grudnia).

Remanent na dzień 31 grudnia jest jednocześnie spisem z natury na dzień 1 stycznia.

O co chodzi z tym remanentem? Jeżeli podatnik handluje towarami to w momencie zakupu towaru handlowego nabycie jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu. Jeżeli w danym roku zakupił towar handlowy ale go nie sprzedał to na dzień 31 grudnia musi wartość tych towarów (po cenie nabycia netto jeżeli VATowcem lub po cenie brutto jeżeli jest zwolniony z VAT) ujawnić na remanencie. O wartość remanentów korygowane są koszty dla celów wyliczenia dochodu rocznego, który będzie wykazany w zeznaniu rocznym. Koszt oczywiście nie przepada bo w kolejnym roku ta wartość koryguje na plus wysokość kosztów przy wyliczaniu rocznego dochodu.

Przykład: Podatnik na dzień 01.01.2019 posiadał niesprzedane towary w wysokości 5.000zł (wg remanentu z dnia 31.12.2018). W ciągu 2019 roku uzykał przychody w wysokości 100.000zł oraz koszty podatkowe (w tym też zakup towarów) 50.000zł. Wartość niesprzedanych towarów na dzień 31.12.2019 wyniósł 10.000zł. Obliczenie rocznego dochodu:

Przychód: 100.000zł

Koszty: 5.000+50.000-10.000=45.000zł

Dochód roczny: 100.000-45.000=55.000zł

CZY KAŻDY MUSI ROBIĆ REMANENT?

Od 2019 roku nie muszą co roku robić remanentu podatnicy rozliczający się ryczałtem. To dobra zmiana bo w przypadku „ryczałtowców” nie miało to żadnego celu.

Pozostali podatnicy muszą na dzień 31 grudnia mieć spis z natury. Ponieważ prawie wszyscy nasi Klienci nie handlują towarami będą mieć zerowy spis z natury. Dla tych klientów przygotujemy spis przy okazji księgowania miesiąca grudnia. Pozostali Klienci, którzy posiadają towary handlowe na stanie, muszą zliczyć po cenach zakupu to co nie zostało sprzedane (edytowalny spis z natury) i przygotować remanent.

Od 1 stycznia 2020 zgodnie z Ustawą z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w art. 106b dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:

5. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer (NIP), za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).”;

Jestem sprzedawcą i mam kasę starego typu

W tym przypadku zanim wystawi się dowód sprzedaży należy upewnić się czy nabywca chce fakturę czy paragon. Jeżeli chce fakturę nie będziemy ewidencjonować w ogóle transakcji na kasie fiskalnej (nie mamy opcji aby na paragonie był numer NIP nabywcy) i od razu należy wystawić fakturę.

Jestem nabywcą i chcę fakturę

Takie sytuacje będą każdego dnia. Przed zarejestrowaniem sprzedaży należy poinformować sprzedawcę, że chcemy fakturę. Jeżeli sprzedawca będzie posiadać kasę nowego typu (kasy online posiadają już tę funkcję i takie kasy będą od 01.01.2020 m.in. na stacjach benzynowych) należy podać numer NIP. Sprzedawca wygeneruje paragon z numerem NIP, a następnie do tego paragonu wystawi fakturę zgodnie z nowymi przepisami.

Mam paragon ale bez numeru NIP

Niestety takie sytuacje na początku obowiązywania nowych przepisów na pewno nie będą rzadkim zjawiskiem. Jeżeli dokonamy zakupu i otrzymamy paragon bez numeru NIP – sprzedawca najpewniej nie wystawi faktury do tego paragonu.

Jakie kary

Zasada jest prosta. Jeżeli sprzedawca zarejestruje transakcję na kasie fiskalnej bez numeru NIP a następnie wystawi do paragonu fakturę – zostanie obciążony sankcją w wysokości 100% VAT z tej faktury. Nabywca takiej faktury także zostanie obciążony sankcją w wysokości 100% VAT z faktury. Sprzedawca zapłaci VAT podwójnie a nabywca nie odliczy nic. A co z podatnikiem, który sprzedaje wyłącznie towary lub usługi zwolnione z VAT. Na fakturze nie będzie kwoty podatku VAT więc wydaje się, że nie będzie też sankcji. Oprócz sankcji wynikającej z tej ustawy są też kary z kodeksu karno-skarbowego. Reasumując. Od 2020 roku należy sprzedawców informować, że chcemy fakturę, zanim sprzedawca zacznie ewidencję na kasie fiskalnej. Jeżeli jesteśmy w roli sprzedawcy – nie możemy się zapomnieć. Jeżeli już będzie paragon (bez NIP) to nie wystawimy faktury.

Indywidualny rachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r. służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT.

Od 1 stycznia 2020r. dotychczasowe rachunki do wpłat (odrębne dla każdego urzędu skarbowego oraz do rodzaju podatku) nie będą już aktywne.

Każdy podatnik będzie posiadał swój indywidualny rachunek do wpłat podatków. W numerze będzie zawarty numer NIP.

Indywidualny rachunek podatkowy będzie przypisany do podatnika raz i nie ulegnie zmianie w przypadku zmiany podlegania pod inny urząd skarbowy.

Każdy podatnik aby wygenerować swój numer rachunku podatkowego może to zrobić w generatorze przygotowanym przez MF (wystarczy wpisać numer NIP) https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

Bardzo ważne aby na dzień 31.12.2019r. nie mieć zaległości podatkowych z jakiegokolwiek tytułu. Wpłaty na indywidualny rachunek podatkowy będą zaliczane w następującej kolejności:

1. najstarsze zaległości podatkowe

2. najwcześniejsze wymagalne (znane urzędowi) zobowiązania podatkowe

3. zobowiązania podatkowe zgodnie z identyfikatorem płatności (np. VAT7)

Prezentacja informacji o rachunku podatkowym https://youtu.be/JTM1OpiigFY

Split payment to sposób wykonania przelewu za pomocą podzielonej płatności. Polega to na tym, że nabywca towarów lub usług otrzymuje od dostawcy fakturę z wykazanym podatkiem VAT i opłaca tę fakturę MPP (Mechanizmem Podzielonej Płatności). Kwota netto z faktury trafia na konto główne dostawcy, natomiast kwota VAT z faktury trafia na subkonto VAT.

Po stronie dokonującego przelew metoda podzielonej płatności wygląda w następujący sposób:

Jeżeli nabywca jest podatnikiem VAT czynnym i posiada wystarczające środki na subkoncie VAT – wartość VAT z faktury zostanie przelana z subkonta VAT nabywcy, na subkonto VAT dostawcy, kwota netto zostanie przelana z konta głównego,

Jeżeli nabywca, podatnik VAT czynny nie ma wystarczających środków na subkoncie VAT lub stan wynosi zero – kwota podatku VAT z faktury zostanie przelana z konta głównego nabywcy na subkonto VAT dostawcy. Kwota netto także zostanie przelana z konta głównego nabywcy,

Jeżeli nabywca jest podatnikiem zwolnionym z VAT jego subkonto VAT zawsze będzie miało saldo zerowe. Pomimo tego taki podatnik także może wykonać przelew metodą podzielnej płatności. Wartość netto faktury oraz wartość podatku VAT zostanie przelana z konta głównego, ale wystawca faktury otrzyma już wpływ z podziałem na netto (konto główne) oraz VAT – na subkonto VAT.

Co ważne aby dokonać przelewu MPP można to zrobić tylko z konta firmowego oraz dostawca musi podać numer konta firmowego.

Przelewy MPP dotyczą tylko b2b (firma-firma) i nie dotyczą b3c (firma-osoba prywatna).

Z subkonta VAT możliwe jest dokonanie przelewu:

– zapłaty wartości VAT z faktur zakupowych

– zapłaty deklaracji VAT7/VAT7K

– zapłaty PIT, CIT

– zapłaty składek ZUS

ZMIANY OD 1 LISTOPADA 2019

Nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT (zawiera: wyroby stalowe, komputery, telefony, konsole do gier, aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, tonery, części samochodowe, odpady, usługi budowlane) https://kpir50.pl/wp-content/uploads/2019/10/załącznik-nr-15-do-ustawy-o-VAT.pdf

Likwidacja odwróconego obciążenia w obrocie krajowym u podatników VAT czynnych. U naszych Klientów dotyczy to firm z branży budowlanej. Od 1.11.2019 w przypadku świadczenia usług budowlanych na rzecz innej firmy nie stosujemy odwróconego obciążenia. Nie będzie także rozróżnienia czy jest się podwykonawcą czy nie. Każda sprzedaż usług będzie na zasadach ogólnych tj. z wykazanym podatkiem VAT na fakturze.

Każda faktura na kwotę od 15tys brutto dotycząca towarów lub usług z załącznika nr 15 dokonana przez podatnika VAT czynnego musi posiadać adnotację „METODĄ PODZIELNEJ PŁATNOŚCI”.  Za brak tej adnotacji ustala się sankcję w wysokości 30% kwoty podatku VAT z takiej faktury.

Każda faktura na kwotę mniejszą niż 15tys brutto dotycząca towarów lub usług z załącznika nr 15 nie może mieć adnotacji „metoda podzielnej płatności”.

Każdy nabywca (zarówno podatnik VAT czynny jak i podatnik zwolniony z VAT), który nabywa towary lub usługi z załącznika nr 15 powinien opłacić fakturę METODĄ PODZIELNEJ PŁATNOŚCI.  Jeżeli faktura opiewa na kwotę 15tys brutto lub większą każdy musi opłacić taką fakturę METODA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI. Sankcje za brak zapłaty MPP to: dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% wartości VAT z faktury, brak możliwości uwzględniania w kosztach (od stycznia 2020) oraz sankcje karno-skarbowe.

Solidarna odpowiedzialność za nabycie towarów (nie dotyczy usług budowlanych) z załącznika nr 15 dotyczące transakcji do 15tys brutto. Jeżeli podatnik zakupi towar z załącznika, a sprzedawca nie zapłaci podatku VAT wynikającego z takiej transakcji – solidarnie za te zobowiązanie odpowiada nabywca (dotyczy to nabywców VAT czynnych oraz zwolnionych z VAT). Co istotne zapłata gotówką, kartą, za pośrednictwem płatności typu PayU, PayPal – nie chroni nabywcy przed sankcjami.

Reasumując. Od 1 listopada należy bardzo ostrożnie podchodzić do tematu nabywania towarów i usług z załącznika nr 15. Najczęstszym przypadkiem będzie nabywanie telefonów, komputerów i części samochodowych. Aby nie narażać się na sankcje należy kupować na fakturę z możliwością zapłaty przelewem i zapłacić to z wykorzystaniem metody podzielonej płatności. TO PROWADZI DO WNIOSKU, ŻE KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA (VAT CZYNNY I ZWOLNIONY Z VAT) POWINIEN POSIADAĆ FIRMOWE KONTO BANKOWE I KORZYSTAĆ Z NIEGO W W/W. SYTUACJACH.

ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2020

Od 1 września 2019r. wprowadzono wykaz określany jako „biała lista podatników VAT” zwana potocznie „białą listą”. Sankcje, o których mowa poniżej będą obowiązywać od 1 stycznia 2020r. Na liście można znaleźć m.in.: numery rachunków firmowych, czy podatnik jest VAT czynnym, od kiedy, czy został wykreślony, czy został przywrócony. Na białej liście są i będą tylko podatnicy VAT czynni oraz zwolnieni z VAT, którzy dokonali rejestracji jako podatnicy zwolnieni (to się zdarza rzadko jeżeli ktoś jest zwolniony z VAT ale np. sprzedaje lub nabywa usługi z krajów UE).

Bardzo ważne dla podatników VAT czynnych, którzy dokonują sprzedaży od 15tys brutto. W danych faktury należy umieszczać numer rachunku firmowego, który jest zgłoszony w Urzędzie Skarbowym. Nie może to być numer rachunku osobistego. Aby sprawdzić czy firmowy rachunek jest zgłoszony w US trzeba się zweryfikować na białej liście https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/ Jeżeli nie będzie tam danych o aktualnym rachunku lub rachunkach prosimy się z nami kontaktować i dokonamy zmiany w CEIDG.

Jeżeli nabywca zweryfikuje dostawcę na białej liście i okaże się, że brak tam rachunku lub jest inny niż podany na fakturze istnieje duże ryzyko, że nie opłaci takiej faktury z uwagi na sankcje.

Jeżeli nabywca opłaci fakturę opiewającą na kwotę powyżej 15tys brutto na inny rachunek niż ten wykazany na białej liście nie może zaliczyć do kosztów uzyskania nadwyżki powyżej 15tys z danej faktury.

Nie wystąpi sankcja w postaci braku możliwości uwzględniania w kosztach jeżeli faktura zostanie opłacona na inny rachunek niż ten z białej listy, ale w ciągu 3 dni od daty przelewu poinformuje się pisemnie Urząd Skarbowy dostawcy o tym fakcie https://kpir50.pl/wp-content/uploads/2019/10/Zawiadomienie-o-płatności-na-rachunek-inny-niż-wskazany-w-wykazie-podmiotów.pdf

Druga sankcja dotyczy podatku VAT. Jeżeli nabywca opłaci fakturę o wartości powyżej 15tys brutto na inny rachunek niż wykazany na białej liście – solidarnie odpowiada za zaległości w podatku VAT dostawcy wynikającej ze źle opłaconej faktury.

Sankcja dotyczące VAT nie wystąpi jeżeli taką fakturę opłaci się metodą podzielnej płatności.

PYTANIA I ODPOWIEDZI


1. Faktura wystawiona 31.10.2019 rozumiem, że jeszcze nie split payment? Nie. Muszą być spełnione warunki: obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019r.

2. Czy to znaczy, że jeśli założyłem konto firmowe by było na białej liście to jeszcze muszę na nim założyć jakieś subkonto na vat? Nie. Każdy bank ma obowiązek utworzyć konto techniczne VAT dla każdego rachunku firmowego.

3. W jaki sposób możemy zabezpieczyć się przed tym, że sprzedawca z jakiegoś względu nie zapłaci podatku? Czy powinniśmy opłacać metodą Split payment wszystkie faktury, nawet poniżej 15 tys. brutto? Tak. Zapłata split payment każdej faktury (w tym faktury poniżej 15tys) uchroni nas z solidarnej odpowiedzialności i nie musimy wtedy sprawdzać czy dane towary lub usługi są na załączniku nr 15.

4. Czyli teraz wypadało by mieć konto firmowe w moim przypadku? Często kupuję nośniki elektroniczne  płyty, pen drive / etc., albumy fotograficzne  sprzęt fotograficzny.   W tym przypadku też muszę płacić tzw. MPP? Jeżeli to będą towary z załącznika nr 15 (np. aparaty fotograficzne są pod pozycją 66) i wartość faktury jest poniżej 15tys – można płacić bez MPP ale jest tu solidarna odpowiedzialność. Jeżeli faktura będzie wyższa – musi Pan zapłacić MPP. Dla bezpieczeństwa zalecam opłacać MPP w obu przypadkach czyli musi Pan założyć konto firmowe.

5. W przypadku gdy wystawiam rachunek na usługi graficzne / fotograficzne jak sprawa wygląda? (nie jestem płatnikiem VAT) Podatnik zwolniony z VAT wystawia fakturę/rachunek bez adnotacji MPP (brak jest wykazanego podatku VAT w fakturze) i otrzyma zapłatę tylko na konto główne.

6. W jaki sposób w systemie fakturaxl mogę dodać rachunek subkonta vat? Konta technicznego VAT nie podaje się kontrahentom na fakturze ani w żaden inny sposób. Podajemy tylko numer konta głównego. Banki automatycznie rozdzielają wpływ z podziałem na netto i VAT.

7. Czy w jakiś sposób muszę jeszcze dodać konto VAT do CEIDG, ponieważ nie znalazłem tam takiej opcji. Nie, w CEIDG dodajemy tylko firmowe konto główne.

8. Czy muszę posiadać jakieś środki na subkoncie VAT? Nie. Aby wykonać przelew MPP nie trzeba mieć środków na koncie VAT.

9. Czy opłacając fakturę muszę specjalnie zaznaczać, że przelew ma pójść jako płatność podzielona? W opcjach przelewu wybiera się przelew zwykły VAT, przelew VAT, przelew MPP. W zależności od banku różnie to określają. Na każdej stronie banku wyjaśniają jak zrobić przelew split payment.

10. Czy mam wystawiać osobny przelew na VAT? Nie. Robi się jeden przelew, który po wypełnieniu odpowiednich pozycji bank rozdziela i przelewa na właściwe konta: główne i subkonto.

11. Nie jestem vatowcem, nie wystawiam faktur powyżej 15 tys, ani nie kupuję powyżej 15 tys. czy muszę zakładać konto firmowe, czy jest taka możliwość aby zostało tak jak jest teraz (konto prywatne)? Art. 108e Ustawy o VAT: „Podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, oraz podatnicy nabywający te towary lub usługi są obowiązani posiadać rachunek rozliczeniowy (firmowy)”. Nie ma w tym art. mowy o 15tys. więc dotyczy każdej transakcji. Proszę także pamiętać, że jeśli Pan zakupi towary z załącznika nr 15 o wartości poniżej 15 tys zł, płacąc bez MPP ponosi Pan solidarną odpowiedzialność.

12. Czy muszę na białej liście umieszczać swoje konto? „Biała lista” to wykaz, który automatycznie zaciąga dane z baz urzędów skarbowych. Urząd skarbowy informację o firmowym rachunku bankowym pobiera z CEIDG. Aby numer firmowego konta znalazł się na białej liście należy go zgłosić poprzez CEIDG. Numer konta prywatnego nie pojawi się na „białej liście”.

13. Czy w związku z tą zmianą przepisów muszę dokonać jakiś innych czynności, aby nie otrzymać nie potrzebnie jakieś kary? Nie ma innych czynności. Jedyna ewentualna czynność to założenie konta firmowego i zgłoszenie go w CEIDG.

Od 1 maja 2019 r. obowiązują przepisy dotyczące kas fiskalnych online. Są to takie kasy rejestrujące, które przesyłają dane do centralnego systemu teleinformatycznego. Ustawodawca zdecydował się na systematyczną wymianę kas z elektronicznym i papierowym zapisem kopii na kasy online. Pierwsze grupa podatników zostanie objęta tym obowiązkiem już od 1 stycznia 2020r.

Nowelizacja ustawy VAT

Na podstawie ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach wprowadzono do ustawy VAT art. 145b. Przepis ten w ust. 1 pkt 1 wskazuje, że podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. w zakresie:

a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

b)sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

Co istotne art. 145b ust. 2 ustawy VAT podaje, że powyższy przepis stosuje się tylko do kas rejestrujących, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług wymienionych w ust. 1. Oznacza to, że podatnik działający w różnych branżach nie ma obowiązku wymiany wszystkich kas na nowy typ lecz dotyczy to jedynie ww. dostawy oraz usług.

W konsekwencji począwszy od 1 stycznia 2020 r. podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także podatnicy dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych mają obowiązek ewidencjonowania obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych za pomocą kasy rejestrującej z wbudowaną funkcjonalnością, która umożliwia połączenie i przesyłanie informacji między kasą rejestrującą a równocześnie utworzonym Centralnym Repozytorium Kas.

Ulga na zakup kasy online

Wspomnijmy również o nowych zasadach stosowania ulgi na zakup kasy online. Otóż począwszy od 1 maja 2019 r. ulga przysługuje wyłącznie w zakresie zakupu kas online. Nie ma zatem możliwości skorzystania z ulgi w przypadku zakupu kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.

Jak możemy przeczytać w art. 111 ust. 4 pkt 2 ustawy VAT podatnicy, u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Ponadto zgodnie z art. 145b ust. 3 pkt 1 ustawy VAT podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot na zakup kas rejestrujących, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień 1 stycznia 2020 r.

W kontekście powyższych regulacji  podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także podatnicy dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych mogą uzyskać zwrot wydatków na zakup kasy online w kwocie do 700 zł.

Począwszy od 1 września 2019 r. weszły w życie zmiany w zakresie czynności, których wykonywanie powoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług. Warto zatem bliżej przyjrzeć się nowelizacji i zastanowić w jaki sposób wpływa na sytuację podatników.

Poszerzenie katalogu czynności wyłączających prawo do skorzystania ze zwolnienia

Omawiane zwolnienie podmiotowe zostało uregulowane w art. 113 ust. 1 ustawy VAT. Przepis ten podaje, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zakres tego zwolnienia nie obejmuje wszystkich czynności bowiem w art. 113 ust. 13 ustawy VAT, wymieniono przypadki dostawy towarów oraz świadczeń takich usług, które wykluczają prawo do skorzystania ze zwolnienia lub też powodują utratę tego prawa.

Na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 1 września 2019 r. dodano nowy art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f) i g), gdzie wskazano, że podmiotowego zwolnienia od podatku nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw:

f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

–preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

–komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

–urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),

–maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

g) hurtowych i detalicznych części do:

–pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),

–motocykli (PKWiU 45.4);

Pierwszy przypadek dotyczy dostawy określonych towarów  w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Warto zatem wyjaśnić o jakie przypadki sprzedaży tutaj chodzi. W uzasadnieniu do ustawy nowelizującej możemy przeczytać, że: „ Projektowany przepis w zakresie określenia umowy wzorowany jest na określeniu umowy zawartej na odległość, zdefiniowanym w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134, ze zm.). Mając jednak na uwadze to, że ww. definicja umowy zawartej na odległość dotyczy umów zawartych z konsumentem, odwołanie się do niej wprost w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od towarów i usług, który dotyczy także umów z podmiotami niebędącymi konsumentami, byłoby niezasadne.”

Ustawodawca sugeruje zatem aby sięgnąć do treści ustawy o prawach konsumenta. Otóż powoływany art. 2 pkt 1 tejże ustawy wskazuje, że umowa zawarta na odległość oznacza umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Analiza powyższej definicji może zatem prowadzić do wniosku, że w nowym wyłączeniu prawa do zwolnienia chodzi wyłącznie o sprzedaż wskazanych towarów na rzecz konsumentów. Niestety takie rozumowanie nie jest prawidłowe. Zauważmy bowiem, że w treści art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f) ustawy VAT nie ma wyszczególnienia, iż chodzi wyłącznie o sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W konsekwencji utratę prawa do zwolnienia spowoduje sprzedaż w ramach umowy zawieranej na odległość zarówno dokonana na rzecz konsumenta jak również na rzecz innego przedsiębiorcy.

Dodatkowo zauważmy, że nowy przepis nie zawiera rozróżnienia na towary nowe czy używane, jak również nie określa żadnego limitu kwotowego. W rezultacie utratę zwolnienia podmiotowego może spowodować np. sprzedaż przez podatnika używanego telefonu firmowego na Allegro.

Druga kategoria sprzedaży powodująca wykluczenie zwolnienia podmiotowego obejmuje hurtową i detaliczną dostawę części do pojazdów samochodowych i motocykli. Tu również należy podkreślić, że chodzi zarówno o dostawę hurtową, jak i detaliczną. Powoduje to, że sprzedaż choćby jednego elementu mieszczącego się w podanym grupowaniu powoduje utratę zwolnienia. Również jak i poprzednio obejmuje to dostawę na rzecz innych podatników, a także na rzecz konsumentów. Dodatkowo zauważmy, że akurat w tym przypadku nie zawarto zastrzeżenia, iż chodzi o sprzedaż wyłącznie poprzez umowę zawieraną na odległość. W konsekwencji także sprzedaż stacjonarna skutkuje utratą zwolnienia.

Ciekawym przypadkiem możemy być sytuacja gdy dochodzi do dostawy części samochodowych w związku z wykonaniem usługi naprawy. W takich przypadkach należy odnieść się do koncepcji świadczeń złożonych, która zakłada, że jednego kompleksowego świadczenia nie należy w sposób sztuczny dzielić na dwie odrębne czynności. Zatem jeżeli mamy jedno świadczenia na które składa się zarówno dostawa towarów jak i świadczenie usług to na gruncie prawa podatkowego powinno ono być kwalifikowane w zależności od tego które z nich ma charakter dominujący.

Przykładowo jeżeli warsztat samochodowy świadczy usługę naprawy układu hamulcowego i w ramach tej usługi sprzedaje klientowi jedną część samochodową to należy przyjąć, że świadczeniem dominującym jest tutaj usługa, zaś dostawa tego towaru ma charakter jedynie pomocniczy, uboczny i jest niezbędna do skutecznego świadczenia usługi. W takim przypadku całość powinna być traktowana jako odpłatne świadczenie usług (element dominujący), a więc dokonana dostawa części samochodowej w ramach całościowej usługi nie powinna powodować utraty zwolnienia.

Oczywiście powyższe rozróżnienie bardzo często będzie trudne i problematyczne. Jeżeli bowiem do warsztatu samochodowego zgłosi się klient, który będzie chciał wymienić wtryski paliwowe i zakupi je w warsztacie to czy będzie do usługa wymiany czy też dostawa z montażem? Niestety każdy przypadek będzie wymagał indywidualnej analizy pod kątem całokształtu okoliczności faktycznych.

Na zakończenie zaznaczmy również, że w katalogu czynności powodujących utratę prawa do zwolnienia znalazła się także usługa ściągania długów, w tym factoringu (art. 113 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy VAT).

Podsumowując począwszy od 1 września 2019 r. podatnicy powinni zachować szczególną czujność w zakresie handlu towarami określonymi w nowych przepisach, bowiem może się okazać, że nawet niewielka sprzedaż pojedynczego składnika firmowego, spowoduje daleko idące konsekwencje jaką jest utrata prawa do zwolnienia.

Sprawdź jakie elementy muszą być na fakturze dokumentującej sprzedaż usług medycznych.

Usługi medyczne są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 i dotyczą odpowiednio:

 • pkt 18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze;
 • pkt 18a) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza;
 • pkt 19) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:
  a) lekarza i lekarza dentysty,
  b) pielęgniarki i położnej,
  c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  d) psychologa;
 • 19a) świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19;

Szczegółowy zakres elementów faktury (węższy niż określony w art. 106e ustawy), reguluje Rozporządzenie MF z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.

W przypadku lekarzy wykonujących działalność w formie praktyki zawodowej i podmiotów leczniczych, którzy świadczą usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia – faktura dokumentująca wykonanie usługi powinna zawierać następujące dane:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową usługi,
 • kwotę należności ogółem,
 • wskazanie przepisu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku

Reasumując. Lekarze na fakturze nie muszą wykazywać stawki podatku VAT-ZW, ale koniecznie muszą wskazać podstawę prawną zwolnienia. Adnotację najczęściej umieszcza się w sekcji „uwagi”. Np. „usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18a”

Zmiana formy opodatkowania 2019


FORMĘ OPODATKOWANIA MOŻNA ZMIENIĆ RAZ W ROKU NA DANY ROK. TERMIN NA ZŁOŻENIE INFORMACJI O FORMIE OPODATKOWANIA TO 20 DZIEŃ MIESIĄCA PO MIESIĄCU, W KTÓRYM UZYSKANO PIERWSZY PRZYCHÓD W ROKU. WYJĄTKIEM JEST SYTUACJA, W KTÓREJ PIERWSZY PRZYCHÓD W ROKU NASTĄPI W GRUDNIU. WTEDY TERMIN JEST KRÓTSZY – ZMIANĘ NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 31 GRUDNIA

Przykład 1.

Przedsiębiorca w roku 2018 rozliczał się na zasadach ogólnych. W 2019 z uwagi na przewidywane duże dochody zamierza rozliczać się na podatku liniowym. Pierwszy przychód osiągnie w styczniu. Termin na zmianę formy opodatkowania ma do 20 lutego 2019.

Przykład 2.

Przedsiębiorca w roku 2018 rozliczał się na ryczałcie ewidencjonowanym. Od 2019 chce rozliczać się na zasadach ogólnych. Pierwszy przychód osiągnie dopiero w lipcu 2019. Termin na zmianę formy opodatkowania minie 20 sierpnia 2019.

Przykład 3.

Przedsiębiorca w roku 2018 rozliczał się na podatku liniowym. Od 2019 chce rozliczać się na zasadach ogólnych. Działalność była zawieszona od 2018 roku. Planowane odwieszenie nastąpi od 1 kwietnia 2019. Pierwszy przychód osiągnie w maju 2019. Termin na złożenie zmiany formy opodatkowania minie w tym przypadku 20 czerwca 2019 roku.

Przykład 4.

Przedsiębiorca w roku 2018 rozliczał się na podatku liniowym. Od 2019 chce rozliczać się na zasadach ogólnych. Działalność była zawieszona od 2018 roku. Planowane odwieszenie nastąpi od 1 grudnia 2019. Pierwszy przychód osiągnie w grudniu 2019. Termin na złożenie zmiany formy opodatkowania minie w tym przypadku 31 grudnia 2019.

Przykład 5.

Przedsiębiorca w roku 2018 rozliczał się na zasadach ogólnych. Od 2019 chce rozliczać się na podatku liniowym. W związku z tym, że pierwszy przychód w roku zostanie osiągnięty dopiero w grudniu – termin za zmianę formy opodatkowania minie 31 grudnia 2019 roku.

ZMIENIŁY SIĘ TAKŻE ZASADY TERMINU INFORMOWANIA O WYBORZE WPŁACANIA ZALICZEK PIT5/PIT5L (MIESIĘCZNIE LUB KWARTALNIE)

Przykład 6.

Przedsiębiorca w roku 2018 rozliczał się na zasadach ogólnych i wpłacał zaliczki miesięcznie. Od 2019 chce wpłacać zaliczki kwartalnie. Informację o wyborze zaliczek kwartalnych dokona w zeznaniu rocznym za rok 2019 czyli na początku 2020 roku (wykaże w zeznaniu zaliczki kwartalne). W 2019 nie musi informować urzędu skarbowego.

Przykład 7.

Przedsiębiorca w roku 2018 rozliczał się na zasadach ogólnych i wpłacał zaliczki kwartalnie. Od 2019 chce wpłacać zaliczki miesięcznie. Informację o wyborze zaliczek miesięcznych dokona w zeznaniu rocznym za rok 2019 czyli na początku 2020 roku (wykaże w zeznaniu zaliczki miesięczne). W 2019 nie musi informować urzędu skarbowego.