Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.

TYLKO SKŁADKA ZDROWOTNA – 362,34 (ulga na start kod 0540 lub przy zbiegach tytułów do ubezpieczeń np. etat i działalność gospodarcza)

ZUS PREFERENCYJNY bez składki chorobowej (kod 0570) – 590,03

ZUS PREFERENCYJNY ze składką chorobową (kod 0570) – 609,14

ZUS DUŻY bez składki chorobowej (kod 0510) – 1354,64

ZUS DUŻY ze składką chorobową (kod 0510) – 1431,48

MAŁY ZUS PLUS (KOD 0590) – ustalany indywidualnie

*składki w nowych kwotach wpłacamy od lutego 2020 (wpłata składek za miesiąc styczeń)

Proszę dokładnie zapoznać się z każdym z poniższych wpisów.

Mikrorachunek podatkowy

Faktury tylko do paragonu z NIP

Biała lista podatników VAT

Spis z natury na dzień 31 grudnia

Zmiana formy opodatkowania

Uwaga! Mały ZUS Plus wchodzi w życie od 1 lutego 2020. Za miesiąc styczeń dla osób spełniających warunki będzie obowiązywać mały ZUS liczony wg przychodu. Limit przychodów za rok 2019 to 67500. Zgłoszenie do 8 stycznia 2020!

Nowy mały ZUS plus zastępuje wprowadzony od 2019 „mały ZUS”, który był liczony tylko wg przychodu za rok poprzedni.

Warunek pierwszy do małego ZUS plus

Aby skorzystać z nowego małego ZUSu trzeba najpierw „wykorzystać” pozostałe ulgi w opłacaniu składek społecznych tj. ulgę na start oraz zus preferencyjny liczony od 30% minimalnego wynagrodzenia. Dopiero po okresie wykorzystania tych ulg można skorzystać z nowego rozwiązania.

Warunek drugi

Z małego ZUS plus można skorzystać pod warunkiem, że przychód za rok poprzedni (2019) nie przekroczył 120tys. a dochód 76.314,20zł. Bardzo ważne! Jeżeli podatnik odliczał składki społeczne od przychodu należy je odjąć aby wyliczyć dochód. Jeżeli podatnik nie był czynny przez cały rok należy w pierwszej kolejności ustalić przychód czy mieści się w limicie. Limit ustalasz dzieląc kwotę 120 000 złotych przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Przykład:. Podatnik w 2019 roku miał aktywną działalność od 01.01.2019-31.08.2019 tj. przez 243 dni. Ustalamy limit przychodu: 120000/365×243=79890,41

Przeciętny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym jest obliczany według następującego wzoru:

(roczny dochód z działalności za rok poprzedni / liczba dni aktywnej działalności) x 30

Tak wyliczony średni miesięczny dochód mnożymy przez współczynnik 0,5. Otrzymany wynik jest podstawą wymiaru składek .

Przykład. Podatnik był aktywny cały 2019 rok. Przychody były na poziomie 100 000 złotych. Dochód wyniósł 50 000 złotych. Podstawa wymiaru składek wynosi: (50000/365)x30x0,5=2054,79zł. Ponieważ wyliczona podstawa jest wyższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia (780,00) oraz jest niższa niż 60% średniego (3136,20) od takiej podstawy będą liczone składki społeczne w 2020 roku.

Przykład. Podatnik był aktywny cały 2019 rok. Przychód wyniósł 100 000 złotych. Dochód był na poziomie 10 000 złotych. Wyliczenie: (10000/365)x30x0,5=410,96. Wyliczona kwota jest niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia więc podstawą składek do ubezpieczeń społecznych w 2020 będzie 780 złotych (30% z minimalnego wynagrodzenia 2600zł)

Podobnie jak w ubiegłym roku na stronie ZUS będzie udostępniony kalkulator, który pomoże obliczyć nową podstawę do ubezpieczeń społecznych. Dlatego jak tylko się pojawi udostępnimy link do kalkulatora. Póki co można orientacyjnie policzyć na naszym kalkulatorze

Płacisz składki ZUS z opóźnieniem? Zobacz jakie poniesiesz konsekwencje.

Odeski za zapłatę składek po terminie. Naliczane niezależnie na każdy fundusz:

 • fundusz ubezpieczeń społecznych
 • fundusz ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ)
 • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Fundusz emerytur pomostowych
 • Przykład.
  Osoba prowadząca działalność gospodarczą opłacająca składki tylko za siebie, za miesiąc styczeń 2018 powinna wpłacić jednym przelewem (e-składka) kwotę 1232,16zł do dnia 12 lutego. Kwota ta wynika z podziału na fundusz:

 • FUS=846,91
 • FUZ=319,94
 • FP i FGŚP=65,31
 • Termin zapłaty to 12 luty 2018. Przedsiębiorca wpłacił dopiero 12 kwietnia 2018. Ilość dni, za które naliczamy odsetki to 60. Stopa procentowa odsetek=8%. Odsetki liczymy od poszczególnych funduszy:

 • odsetki od FUS (846,91×8%/365×60)=11,13->11zł (zaokrąglamy do pełnych złotych)
 • odsetki od FUZ (319,94×8%/365×60)=4zł – W związku z zasadami zaokrągleń nie pobiera się odsetek w kwocie 8,00 zł. Odsetki w przykładzie = 0zł
 • odsetki od FP i FGŚP (65,31,94×8%/365×60)=1zł – W związku z zasadami zaokrągleń nie pobiera się odsetek w kwocie 8,00 zł. Odsetki w przykładzie = 0zł
 • Reasumując. Przedsiębiorca musi wpłacić kwotę 846,91+11,00+319,94+65,31=1243,16zł

  Warto dodać, że opóźnienie z zapłatą składek zus u osób, które podlegają dobrowolnie pod ubezpieczenie chorobowe powoduje utratę prawa do zasiłku na okres 90 dni. Nawet jeden dzień opóźnienia może spowodować, że przyszły ewentualny zasiłek nie będzie wypłacony, a za czas zwolnienia będzie trzeba opłacić pełne składki.

  SKŁADKI DO ZUS PRZEDSIĘBIORCY W 2019 PREZENTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

  TYLKO SKŁADKA ZDROWOTNA – 342,32

  ZUS PREFERENCYJNY BEZ SKŁADKI CHOROBOWEJ – 539,35

  ZUS PREFERENCYJNY ZE SKŁADKĄ CHOROBOWĄ – 555,89

  ZUS NORMALNY BEZ SKŁADKI CHOROBOWEJ – 1246,92

  ZUS NORMALNY ZE SKŁADKĄ CHOROBOWĄ – 1316,97

  „MAŁY ZUS” OD 2019 – ustalany indywidualnie

  Ulga na start czyli o co w tym wszystkim chodzi

  Konstytucja dla biznesu wprowadziła ulgę dotycząca zwolnienia ze składek społecznych dla nowych przedsiębiorców, lub otwierających działalność gospodarczą po długiej przerwie. Długa przerwa to okres 60 miesięcy kalendarzowych przed ponownym otwarciem działalności. Drugim warunkiem do możliwości korzystania z ulgi na start jest: nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

  Przykład 1
  Pani Kasia prowadziła działalność gospodarczą od 01.01.2000-31.12.2007. Postanowiła otworzyć działalność od 01.07.2018. Ma prawo do ulgi na start ponieważ od 01.01.2008-30.06.2018 to okres dłuższy niż 60 miesięcy.
  Przykład 2
  Pani Ania prowadziła działalność gospodarczą od 01.01.2000-30.06.2013. Postanowiła otworzyć działalność od 01.07.2018. Ma prawi do ulgi na start ponieważ od 01.07.2013-30.06.2018 jest dokładnie 60 miesięcy (5 lat)
  Przykład 3
  Pan Jan prowadził działalność gospodarczą od 01.01.2000-01.07.2013. Pierwszy lipca 2013 był ostatnim dniem działalności. Jeżeli rozpocznie nową działalność gospodarczą od 01.07.2018 nie będzie mógł skorzystać z ulgi na start. Nie będzie także miał prawa jeżeli zdecyduje się na otwarcie firmy w lipcu 2018. Okres przerwy liczy się w pełnych miesiącach kalendarzowych począwszy od miesiąca sierpnia 2013. Pan Jan aby skorzystać z ulgi musi otworzyć nową działalność najwcześniej w dniu 01.08.2018

  Jak liczymy okres 6 miesięcy?

  Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS liczy się 6 pełnych miesięcy oraz w przypadku otwarcia działalności w trakcie miesiąca także ten pierwszy niepełny miesiąc.
  Przykład 4
  Pani Kasia rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 01.07.2018. Będzie korzystać z ulgi na start przez 6 pełnych miesięcy tj. od 01.07.2018-31.12.2018. Od stycznia 2019 Pani Kasia będzie już podlegać pod preferencyjne składki ZUS.
  Przykład 5
  Pani Ania rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 02.07.2018. Będzie korzystać z ulgi na start przez 6 pełnych miesięcy kalendarzowych tj. od 02.07.2018 (lipiec jest niepełny)-31.01.2019.
  Przykład 6
  Pan Jan rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 31.07.2018. Będzie korzystać z ulgi na start przez okres 31.07.2018-31.01.2019.

  Zawieszenie w trakcie ulgi na start
  Jeżeli w trakcie okresu ulgi na start zawiesisz działalność gospodarczą, okres zawieszenie w żaden sposób nie zawiesza biegu trwania ulgi na start.

  Przykład 7
  Pani Kasia otworzyła swoją pierwszą firmę w dniu 01.07.2018. Okres ulgi na start będzie trwał maksymalnie do 31.12.2018. Działalność została zawieszona od 01.11.2018-31.12.2018. Po wznowieniu działalności od 1 stycznia 2019 nie będzie mogła podlegać tylko pod ubezpieczenie zdrowotne. Pomimo, że tylko przez 4 miesiące „korzystała” z ulgi na start to okres 6 pełnych miesięcy bez względu na okoliczności skończył się 31 grudnia 2018.


  Czy ulga na start to ZUS oznacza, że nie płace do ZUS przez pół roku żadnych składek?

  Niestety ulga na start to tylko ulga na składki społeczne. Za każdy miesiąc musisz opłacić pełną składkę zdrowotną. W 2018 roku to 319,94.
  Przykład 8
  Pani Kasia otworzyła działalność gospodarczą w dniu 01.07.2018. Przez okres 6 miesięcy będzie opłacać składkę zdrowotną. Za lipiec zapłaci 319,94. Tyle samo za sierpień itd aż do końca okresu ulgi na start.
  Przykład 9
  Pani Ania otworzyła działalność gospodarczą w dniu 31.07.2018. Okres ulgi na start będzie trwał od 31.07.2018-31.01.2019. Za każdy miesiąc zapłaci pełną składkę zdrowotną. Ponieważ to składka niepodzielna to za lipiec zapłaci tyle samo ile Pani Kasia tj. 319,94zł.

  Co po okresie ulgi na start?
  Po okresie ulgi na start osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie podlegać pod preferencyjny ZUS. Preferencyjny ZUS będzie obowiązywał przez pełne 24 miesiące. Z uwagi na „ulgę na start” nie jest możliwe jak kiedyś korzystanie przez prawie 25 miesięcy z preferencyjnego ZUS. Przez wprowadzeniem ulgi na start jeżeli ktoś rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej np. 02.01.2016 to miał prawo do korzystania z preferencyjnego ZUSu przez okres 24 pełnym miesięcy kalendarzowych i pierwszego niepełnego. Mógł korzystać z ulgi w okresie od 02.01.2016-31.01.2018. Po uldze na start okres preferencyjnego ZUSu zawsze rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca więc zawsze to będzie tylko 24 miesiące.

  Likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku

  Przedsiębiorcy, zamierzający zlikwidować działalność gospodarczą muszę zgodnie z przepisami prawa dokonać wielu czynności i co ważne muszą zachować odpowiednie terminy. W naszym poradniku dowiesz się konkretnie co trzeba zrobić, kiedy oraz masz możliwość pobrania niezbędnych dokumentów.

  1. SPIS Z NATURY TOWARÓW HANDLOWYCH I MATERIAŁÓW (druk do pobrania)
  Standardowy spis z natury towarów handlowych, których nie sprzedaliśmy. Ma to bezpośredni wpływ na ustalenie dochodu za okres 01.01 – dzień likwidacji działalności. W naszym przykładzie spis obejmuje towary i materiały na dzień 30.09.

  2. ZGŁOSZENIE ZAMKNIĘCIA DZIAŁALNOŚCI W CEIDG (link do strony CEIDG)
  Zgłoszenie należy sporządzić najpóźniej w ostatnim dniu prowadzenia działalności gospodarczej. Podany we wniosku dzień jest ostatnim dniem prowadzenia działalności. Np. z końcem września chcemy zakończyć działalność – wpisujemy 30.09 i dzień 01.10 będzie pierwszym dniem bez działalności. Przy okazji składania wniosku o likwidację działalności gospodarczej robimy zmiany: wykreślamy biuro rachunkowe, usuwany pełnomocnictwo itd.

  3. WYREJESTROWANIE Z ZUS
  Wykreślenie naszej firmy z ZUS ZWPA zostanie przeprowadzone automatycznie dzięki informacji z CEIDG. Naszym obowiązkiem jest jedynie wykreślenie osoby prowadzącej działalność ZWUA i ewentualne wykreślenie osób „podpiętych” do ubezpieczenia zdrowotnego ZCNA. Termin przekazania dokumentów wyrejestrowania do ZUS – 7 dni. W naszym przykładzie termin mija 07.10

  4. WYREJESTROWANIE Z VAT (druk do pobrania VAT-Z)
  Osoby będące podatnikami VAT muszą w ciągu 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług złościć do urzędu skarbowego ten fakt na druku VAT-Z.

  5. WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU NA DZIEŃ LIKWIDACJI DZIAŁALNOŚCI (druk do pobrania)
  Jest to wykaz WSZYSTKICH składników, które zostały nabyte w związku z prowadzoną działalności i POZOSTAJĄ na dzień likwidacji (środki trwałe, wyposażenie, towary handlowe, materiały, wszystkie składniki (także te niskocenne nie będące w ewidencjach wyposażenia czy środków trwałych). Wykaz ten służyć będzie w przyszłości, jeżeli jakiś składnik z firmy pozostał i będzie sprzedany w ciągu 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji firmy. W naszym przykładzie termin 6 lat liczymy od 01.10. W przypadku sprzedaży do kosztów uzyskania będziemy dodatkowo uwzględniać niezamortyzowane części środków trwałych i wartości towarów ujętych w spisie z natury (pkt. 2). Tak uzyskany dochód będzie traktowany jak dochód z działalności gospodarczej pomimo jej zamknięcia. Warto tu przemyśleć kwestię wyprzedaży wszystkich składników pod koniec prowadzenia działalności. W przypadku sprzedaży wszystkiego co było związane z firmą i pozostało spis z natury, wykaz składników oraz spis dla celów VAT – będą zerowe. Ułatwi nam to sprawę zarówno w momencie likwidacji jak i w przyszłości.

  6. SPIS Z NATURY – LIKWIDACYJNY DLA CELÓW VAT (druk do pobrania)
  Podatnicy podatku od towarów i usług muszą na dzień likwidacji działalności zrobić jeszcze jeden spis – likwidacyjny dla celów VAT. Wykazuje się w nim wszystko co zostało w firmie i od tych składników było prawo do odliczenia podatku (bez względu czy VAT został odliczony czy też dobrowolnie ktoś nie odliczył VAT od zakupu ale miał do tego prawo). W spisie tym zawarte więc będą: towary, materiały, środki trwałe, wyposażenie (także składniki niskocenne). Składnik dla celów tego spisu wyceniamy po cenie rynkowej danego składnika na dzień przeprowadzania spisu.

  7. INFORMACJA O WYSOKOŚCI SPISU LIKWIDACYJNEGO DLA CELÓW VAT (druk do pobrania)
  Informację o remanencie likwidacyjnym dla celów podatku VAT dołączamy do ostatniej deklaracji VAT7/VAT7K, w której wysokość tego spisu będzie uwzględniona. Wartość podatku VAT wynikającego ze spisu jest wartością podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego dlatego warto przemyśleć sprzedaż. Przy sprzedaży składników firmy podatek VAT wynikający z faktury sprzedaży będzie fizycznie zapłacony nam przez podmiot, który dokona zakupu. W przypadku pozostawienia tych składników VAT z remanentu likwidacyjnego musimy zapłacić z własnej kieszeni.

  8. ZEZNANIE ROCZNE PIT36/PIT36L
  Należy pamiętać, że pomimo likwidacji działalności gospodarczej w trakcie roku należy wyniki rozliczyć w deklaracji podatkowej PIT36/PIT36L do końca kwietnia roku następnego.

  Od 1 stycznia zamiast kilku przelewów miesięcznie wykonasz tylko jeden przelew do ZUS

  Od 1 stycznia 2018 zgodnie z ustawą a dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy będą wpłacać składki jednym zbiorczym przelewem. Dotyczy to wszystkich składek tj. składek na:
  – ubezpieczenie społeczne,
  – ubezpieczenie zdrowotne,
  – Fundusz Pracy,
  – Fundusz gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  – Fundusz Emerytur Pomostowych.
  Wg ZUS przelew składek będzie bardziej przypominał zwykły przelew. Będzie to działać na podobnej zasadzie jak dziś opłacanie rachunków telekomunikacyjnych czy rachunków za media. Każdy odbiorca otrzyma swój indywidualny numer rachunku składkowego, na który będzie co miesiąc wpłacał wynikające z dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA kwoty. Każdy przedsiębiorca otrzyma od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację o indywidualnym numerze rachunku składowego. Ostatnie dziesięć cyfr tego specjalnego rachunku będzie to numer NIP. Nie będzie już potrzeby wpisywania dodatkowych informacji na przelewach tj. dodatkowego identyfikatora REGON lub PESEL ani też nie będzie już konieczne wpisywanie okresu za jaki dokonujemy wpłaty. Każda wpłata na indywidualny numer rachunku składkowego będzie w systemach ZUS księgowany jako wpłata od konkretnego płatnika. Po stronie ZUS będzie odpowiednie rozksięgowanie i podział na odrębne fundusze. Najbardziej ułatwi to funkcjonowanie w firmach jednoosobowych płacących składki wyłącznie za siebie. Kwota składek jest niezmienna przez cały rok więc będzie możliwość ustawienia w banku stałego zlecenia na 12 kolejnych miesięcy.
  Według informacji z ZUS każdy płatnik w IV kwartale 2017 otrzyma informację z numerem rachunku składowego. ZUS informuje, że osoby które zgubią lub z jakichś powodów nie otrzymają informacji o rachunku będą mogli zgłosić się do najbliższej placówki ZUS lub pozyskać numer telefonicznie poprzez COT (Centrum Obsługi Telefonicznej) pod numerem 22-560-16-00 lub bezpośrednio na stronie przygotowanej przez ZUS https://www.eskladka.pl/