Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.

autor: Łukasz Czyżewski

Leasing samochodów 2019

Ministerstwo Finansów zaplanowało od 1 stycznia 2019 r. szereg zmian w zakresie podatków dochodowych. Nowelizacja ma swoim zakresem objąć również przepisy dotyczące leasingu samochodów osobowych. W poniższym artykule przedstawiamy w jaki sposób rewolucyjne zmiany odniosą się do nabywania samochodów w oparciu o umowy leasingu.


Aktualne przepisy i planowane zmiany

Najpopularniejszą wśród przedsiębiorców formą leasingu obejmującego samochody osobowe jest leasing operacyjny. Jego idea polega na tym, że właścicielem samochodu przez cały okres trwania umowy jest leasingodawca, natomiast przedsiębiorca pełniący rolę leasingobiorcy korzysta z samochodu ponosząc miesięczne opłaty przybierające postać rat leasingowych.

Określone w umowie leasingu operacyjnego raty leasingowe stanowią dla przedsiębiorcy koszt podatkowy w pełnej wysokości. Dodatkowo przedsiębiorca zalicza w całości do kosztów wszelkie wydatki związane z używaniem i eksploatacją leasingowanego samochodu. Co więcej, zgodnie z art. 23 ust. 3b ustawy PIT przedsiębiorca używający samochód osobowy na podstawie umowy leasingu nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji pojazdów (potocznie nazywanej „kilometrówką”).

W myśl natomiast zmian, które mają zacząć obowiązywać od początku 2019 r. opłaty wynikające z umowy leasingu dotyczące danego samochodu osobowego nie będą stanowić kosztu uzyskania przychodów w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota:

• 225.000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym (UWAGA! przepis wejdzie w życie po decyzji przez KE – termin nie jest znany)

• 150.000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych,

pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Ponadto zgodnie z projektem ustawy w sytuacji gdy rata leasingowa ma obejmować również naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o VAT, podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.

Przykład 1.

Przedsiębiorca podpisał umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy o wartości 180 000 zł. Miesięczna rata leasingowa wynosi 2000 zł. Jeżeli umowa zostanie zawarta do końca 2018 r. to przedsiębiorca będzie mógł uwzględnić w kosztach podatkowych ratę w pełnej wysokości. Jeżeli jednak umowa zostanie zawarta w 2019 r. to podatnik będzie mógł ująć w kosztach tylko taką część raty leasingowej która odpowiada proporcji w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu. W konsekwencji zaliczenie do kosztów w 2019 r. będzie wyglądało następująco:
– stosunek kwoty limitu do wartości samochodu: 150 000/180 000 x 100% = 83,33%
– kwota raty leasingowej która podlega ujęciu w kosztach: 2000 x 83,33% = 1666,60 zł.

Zgodnie z zapowiadanymi przepisami przejściowymi do umów leasingu zawartymi przed 1 stycznia 2019 r. znajdą zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy. Jeżeli natomiast umowa leasingu zostanie podpisana już w nowym roku to przy ustalaniu kosztu podatkowego raty leasingowej przedsiębiorca będzie musiał wziąć pod uwagę limit 150 000 zł.

Zmianie ulegną również regulacje dotyczące ujmowania w koszty wydatków związanych z używaniem samochodów leasingowanych (np. wydatki na paliwo, naprawy, części zamienne itp.). Jak już zaznaczono obecnie prawo pozwala zaliczać do kosztów podatkowych opisane wydatki w pełnej wysokości. Podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, co oznacza, że nawet jeżeli leasingowany samochód jest wykorzystywany do celów innych niż działalność gospodarcza to i tak w rozliczeniu podatkowym można ująć pełną wartość poniesionego wydatku.

Od 2019 r. wydatki związane z używaniem samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% tych wydatków. Przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć 100% wydatków pod warunkiem, że samochód będzie w całości wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Aby udowodnić ten fakt, przedsiębiorca będzie musiał prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów (wykorzystywana będzie w tym zakresie ewidencja stosowana dla celów VAT). W przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji dla celów VAT, także dla celów podatku dochodowego przyjmować się będzie, że samochód osobowy jest wykorzystywany do tzw. użytku mieszanego, chyba że podatnik nie jest na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zobowiązany do prowadzenia takiej ewidencji.

Przykład 2.

Przedsiębiorca wziął w leasing operacyjny samochód osobowy, który wykorzystuje do celów firmowych jak i do użytku prywatnego. Załóżmy, że w styczniu 2019 r. podatnik poniósł wydatek na paliwo w kwocie 600 zł. W takim przypadku do kosztów podatkowych może zaliczyć 75% wydatków, a więc kwotę 450 zł. Jeżeli podatnik chciałby zaliczyć do kosztów pełną kwotę musiałby wykorzystywać samochód wyłącznie do działalności gospodarczej oraz prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu

Leasing czy może najem?

Od 2019 roku limit 150 000 zł wartości samochodu, jak i limit 75% wydatków związanych z używaniem samochodu odnosi się do umowy leasingu, jak i do umowy najmu. W rezultacie począwszy od 2019 r. nowe zasady opodatkowania samochodów osobowych stosuje się zarówno do leasingu operacyjnego jak i do umowy najmu.


Wydatki na ubezpieczenie leasingowanego samochodu

Znowelizowana ustawa zakłada podwyższenie limitu z 20.000 euro do 150.000 zł.

W tym miejscu trzeba również zaznaczyć, że opisany limit dotyczy wyłącznie tych składek ubezpieczeniowych, których wysokość jest uzależniona od wartości samochodu. W konsekwencji nie ulega wątpliwości, że limitowi 150.000 zł podlegają składki AC oraz GAP.

Powyższemu ograniczeniu nie podlegają natomiast składki OC oraz NNW. Nie dotyczy tych składek także limit 75%. Zatem wysokość składki na OC oraz na NNW zaliczaamy w 100% w koszty podatkowe.


Przykład 3.

Przedsiębiorca podpisał umowę leasingu samochodu osobowego o wartości 160 000 zł. Składka AC z tego tytułu wynosi 3500 zł. Składka roczna GAP wynosi 1000zł, OC – 1000zł oraz NNW w wysokości 100zł Przyjmując, że umowa leasingu została podpisana w 2019 r. podatnik będzie mógł uwzględnić w kosztach następującą wysokość składki:


– stosunek kwoty limitu do wartości samochodu: 150 000/160 000 x 100% = 93,75%
– kwota składki AC która podlega ujęciu w kosztach: 3500 zł x 93,75% = 3281,25 zł
– kwota składki GAP do ujęcia w kosztach podatkowych: 1000 zł x 93,75 = 937,50 zł
– składka OC 1000zł – w całości w kosztach podatkowych
– składka NNW 100 zł – także wliczona w całości do kosztów.

Udostępnij post znajomym

Powiązane wpisy

Zmiany 2020!!!

Proszę dokładnie zapoznać się z każdym z poniższych wpisów. — Mikrorachunek podatkowy — Faktury tylko do…