Leasing samochodów 2019

Ministerstwo Finansów zaplanowało od 1 stycznia 2019 r. szereg zmian w zakresie podatków dochodowych. Nowelizacja ma swoim zakresem objąć również przepisy dotyczące leasingu samochodów osobowych. W poniższym artykule przedstawiamy w jaki sposób rewolucyjne zmiany odniosą się do nabywania samochodów w oparciu o umowy leasingu.


Aktualne przepisy i planowane zmiany

Najpopularniejszą wśród przedsiębiorców formą leasingu obejmującego samochody osobowe jest leasing operacyjny. Jego idea polega na tym, że właścicielem samochodu przez cały okres trwania umowy jest leasingodawca, natomiast przedsiębiorca pełniący rolę leasingobiorcy korzysta z samochodu ponosząc miesięczne opłaty przybierające postać rat leasingowych.

Określone w umowie leasingu operacyjnego raty leasingowe stanowią dla przedsiębiorcy koszt podatkowy w pełnej wysokości. Dodatkowo przedsiębiorca zalicza w całości do kosztów wszelkie wydatki związane z używaniem i eksploatacją leasingowanego samochodu. Co więcej, zgodnie z art. 23 ust. 3b ustawy PIT przedsiębiorca używający samochód osobowy na podstawie umowy leasingu nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji pojazdów (potocznie nazywanej „kilometrówką”).

W myśl natomiast zmian, które mają zacząć obowiązywać od początku 2019 r. opłaty wynikające z umowy leasingu dotyczące danego samochodu osobowego nie będą stanowić kosztu uzyskania przychodów w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota:

• 225.000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym,

• 150.000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych,

pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Ponadto zgodnie z projektem ustawy w sytuacji gdy rata leasingowa ma obejmować również naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o VAT, podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.

Przykład 1.

Przedsiębiorca podpisał umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy o wartości 180 000 zł. Miesięczna rata leasingowa wynosi 2000 zł. Jeżeli umowa zostanie zawarta do końca 2018 r. to przedsiębiorca będzie mógł uwzględnić w kosztach podatkowych ratę w pełnej wysokości. Jeżeli jednak umowa zostanie zawarta w 2019 r. to podatnik będzie mógł ująć w kosztach tylko taką część raty leasingowej która odpowiada proporcji w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu. W konsekwencji zaliczenie do kosztów w 2019 r. będzie wyglądało następująco:
– stosunek kwoty limitu do wartości samochodu: 150 000/180 000 x 100% = 83,33%
– kwota raty leasingowej która podlega ujęciu w kosztach: 2000 x 83,33% = 1666,60 zł.

Zgodnie z zapowiadanymi przepisami przejściowymi do umów leasingu zawartymi przed 1 stycznia 2019 r. znajdą zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy. Jeżeli natomiast umowa leasingu zostanie podpisana już w nowym roku to przy ustalaniu kosztu podatkowego raty leasingowej przedsiębiorca będzie musiał wziąć pod uwagę limit 150 000 zł.

Zmianie ulegną również regulacje dotyczące ujmowania w koszty wydatków związanych z używaniem samochodów leasingowanych (np. wydatki na paliwo, naprawy, części zamienne itp.). Jak już zaznaczono obecnie prawo pozwala zaliczać do kosztów podatkowych opisane wydatki w pełnej wysokości. Podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, co oznacza, że nawet jeżeli leasingowany samochód jest wykorzystywany do celów innych niż działalność gospodarcza to i tak w rozliczeniu podatkowym można ująć pełną wartość poniesionego wydatku.

Powyższe ma jednak ulec zmianie. Otóż od 2019 r. wydatki związane z używaniem samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% tych wydatków. Przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć 100% wydatków pod warunkiem, że samochód będzie w całości wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Aby udowodnić ten fakt, przedsiębiorca będzie musiał prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów (wykorzystywana będzie w tym zakresie ewidencja stosowana dla celów VAT). W przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji dla celów VAT, także dla celów podatku dochodowego przyjmować się będzie, że samochód osobowy jest wykorzystywany do tzw. użytku mieszanego, chyba że podatnik nie jest na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zobowiązany do prowadzenia takiej ewidencji.

Przykład 2.

Przedsiębiorca wziął w leasing operacyjny samochód osobowy, który wykorzystuje do celów firmowych jak i do użytku prywatnego. Załóżmy, że w styczniu 2019 r. podatnik poniósł wydatek na paliwo w kwocie 600 zł. W takim przypadku do kosztów podatkowych może zaliczyć 75% wydatków, a więc kwotę 450 zł. Jeżeli podatnik chciałby zaliczyć do kosztów pełną kwotę musiałby wykorzystywać samochód wyłącznie do działalności gospodarczej oraz prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu

Leasing czy może najem?

Ustawa PIT przewiduje ściśle określone warunki, które muszą być spełnione aby dana umowa została uznana za leasing operacyjny. W świetle bowiem art. 23b ustawy PIT umowa zawarta z przedsiębiorcą uznawana jest za leasing operacyjny, jeżeli:

• została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji (dla samochodów osobowych czas ten wynosi 2 lata),

• suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego.

Pojawia się pytanie jakie konsekwencje powoduje zawarcie umowy, która powyższych warunków nie spełnia. Otóż zgodnie z art. 23l ww. ustawy do opodatkowania stron umowy niespełniających warunków pozwalających uznać taką umowę za leasing operacyjny stosuje się przepisy dotyczące najmu oraz dzierżawy.

Jednakże w kontekście planowanych nowelizacji powyższa okoliczność nie powoduje zmiany sposobu opodatkowania bowiem zarówno limit 150 000 zł wartości samochodu, jak i limit 75% wydatków związanych z używaniem samochodu odnosi się do umowy leasingu, jak i do umowy najmu. W rezultacie począwszy od 2019 r. nowe zasady opodatkowania samochodów osobowych stosuje się zarówno do leasingu operacyjnego jak i do umowy najmu.


Wydatki na ubezpieczenie leasingowanego samochodu

Z treści projektu ustawy nowelizującej wynika, że opisany limit nie obejmuje składek na ubezpieczenie samochodu osobowego. W tym zakresie obowiązują bowiem regulacje szczególne.

Stosowanie do aktualnie obowiązującego art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Przeliczenia 20.000 euro na złote należy dokonać według kursu ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

W konsekwencji obecnie przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych tylko taką część składki ubezpieczeniowej, która dotyczy wartości samochodu nieprzekraczającej równowartości 20.000 euro. Pozostałej części składki nie traktuje się jako wydatku stanowiącego koszt uzyskania przychodu. Zasada ta dotyczy również samochodów używanych w oparciu o umowę leasingu czy też najmu.

Projekt ustawy nowelizującej zakłada podwyższenie limitu z 20.000 euro do 150.000 zł.

W tym miejscu trzeba również zaznaczyć, że opisany limit dotyczy wyłącznie tych składek ubezpieczeniowych, których wysokość jest uzależniona od wartości samochodu. W konsekwencji nie ulega wątpliwości, że limitowi 20.000 euro (a od 2019 r. 150.000 zł) podlegają składki AC.

Powyższemu ograniczeniu nie podlegają natomiast składki OC oraz NNW. W tym zakresie stan prawny ulegnie zmianie od 2019. Jak już bowiem podkreślono, od nowego roku, wydatki związane z używaniem samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% tych wydatków. Przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć 100% wydatków pod warunkiem, że samochód będzie w całości wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, a wykorzystywanie to ma być potwierdzone prowadzoną ewidencją. Do opisanych wydatków związanych z używaniem pojazdu zaliczają się także składki OC oraz NNW. Zatem od 1 stycznia 2019 r. podatnik, który chce zaliczyć do kosztów podatkowych składki OC oraz NNW w pełnej wysokości musi wykorzystywać leasingowany samochód osobowy wyłącznie do działalności gospodarczej. Oznacza to konieczność prowadzenia stosownej ewidencji przebiegu pojazdu (w tym celu podatnicy mogą wykorzystywać ewidencję prowadzoną dla celów podatku VAT).


Przykład 3.

Przedsiębiorca podpisał umowę leasingu samochodu osobowego o wartości 160 000 zł. Składka AC z tego tytułu wynosi 3500 zł. Przyjmując, że umowa leasingu została podpisana w 2018 r. podatnik będzie mógł uwzględnić w kosztach następującą wysokość składki:
– przyjmując, że równowartość 20 000 euro to 84 000 zł
– stosunek kwoty limitu do wartości samochodu: 84 000/160 000 x 100% = 52,5 %
– kwota składki AC która podlega ujęciu w kosztach: 3500 x 52,5% = 1837,50 zł
Jeżeli natomiast umowa zostanie podpisana w 2019 r. to rozliczenie w kosztach podatkowych składki AC będzie się prezentować w sposób następujący:
– stosunek kwoty limitu do wartości samochodu: 150 000/160 000 x 100% = 93,75%
– kwota składki AC która podlega ujęciu w kosztach: 3500 zł x 93,75% = 3281,25 zł

Problematyczne okazuje się rozliczenie składek na ubezpieczenie z tytułu utraty wartości pojazdu (GAP). Jest to rodzaj ubezpieczenia którego zadaniem jest wyrównywanie różnicy pomiędzy wartością nowo zakupionego pojazdu wynikającą z faktury lub z polisy AC, a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej.

Na tle aktualnie obowiązującego stanu prawnego istnieją wątpliwości czy GAP, w przypadku samochodów leasingowanych, należy ujmować w kosztach z uwzględnieniem limitu 20 000 euro czy może podobnie jak w przypadku składek OC i NNW istnieje możliwość zaliczania do kosztów ubezpieczenia GAP w pełnej wysokości.

Analizując dostępne orzecznictwo trzeba wskazać, że organy podatkowe raczej przychylają się do pierwszego rozwiązania. Ze stanowiska prezentowanego przez fiskus wynika, że limit wydatków zaliczanych do kosztów podatkowych z tytułu ubezpieczeń samochodów osobowych, dotyczy wszystkich ubezpieczeń, w których wysokość składki zależy od wartości samochodu. W rezultacie jeżeli na wysokość składki GAP ma wpływa wartość samochodu wziętego w leasing to znajdzie zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy PIT oraz wskazany tam limit 20 000 euro.

Warto jednak zaznaczyć, że pojawiają się również korzystne dla podatników interpretacje. Przykładowo w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18.03.2016r., nr ITPB3/4511-1/16/PS możemy przeczytać:

„ Należy przy tym zwrócić uwagę, że jak słusznie wskazał Wnioskodawca wskazane w art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy ograniczenie dotyczy „składek na ubezpieczenie samochodu osobowego”, a więc składek dotyczących ubezpieczeń, których przedmiotem są samochody. Ma to istotne znaczenie w omawianej sprawie, gdyż – jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego – przedmiotem ubezpieczeń GAP jest utrata wartości ubezpieczonego pojazdu w okresie ubezpieczenia a dokładniej strata, jaką zanotuje ubezpieczony wynikająca z różnicy pomiędzy wartością początkową a wartością rynkową pojazdu ustaloną na dzień powstania szkody całkowitej w ubezpieczeniu autocasco.

W konsekwencji, prawidłowe jest stanowisko podatnika, że koszt ubezpieczenia utraty wartości pojazdu GAP samochodu osobowego nie podlega ograniczeniu wynikającego z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Biorąc jednak pod uwagę aktualnie dominujące stanowisko w sprawie, od 2019 r. składkę GAP przedsiębiorcy powinni ujmować w kosztach biorąc pod uwagę nowy limit z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy PIT tj. 150 000 zł.

Comments are closed.

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?