Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BR Łukasz Czyżewski z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 49

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z BR Łukasz Czyżewski, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:

• podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,

• innym zewnętrznym podmiotom wspierającym BR Łukasz Czyżewski w zakresie usług informatycznych lub współpracujących z BR Łukasz Czyżewski, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z BR Łukasz Czyżewski i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:

• dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co o zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),

• wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.

6. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:

a. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być
bezpośrednio komputer użytkownika;
b. nazwę stacji klienta;
c. identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa;
d. czas nadejścia zapytania;
e. kod żądania http;
f. kod odpowiedzi http;
g. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link);
h. w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
i. informacje o przeglądarce użytkownika;
j. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez BR Łukasz Czyżewski. W razie niepodania danych osobowych, BR Łukasz Czyżewski nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług.

9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.