Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.

autor: Łukasz Czyżewski

Od 1 maja 2019 r. obowiązują przepisy dotyczące kas fiskalnych online. Są to takie kasy rejestrujące, które przesyłają dane do centralnego systemu teleinformatycznego. Ustawodawca zdecydował się na systematyczną wymianę kas z elektronicznym i papierowym zapisem kopii na kasy online. Pierwsze grupa podatników zostanie objęta tym obowiązkiem już od 1 stycznia 2020r.

Nowelizacja ustawy VAT

Na podstawie ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach wprowadzono do ustawy VAT art. 145b. Przepis ten w ust. 1 pkt 1 wskazuje, że podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. w zakresie:

a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

b)sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

Co istotne art. 145b ust. 2 ustawy VAT podaje, że powyższy przepis stosuje się tylko do kas rejestrujących, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług wymienionych w ust. 1. Oznacza to, że podatnik działający w różnych branżach nie ma obowiązku wymiany wszystkich kas na nowy typ lecz dotyczy to jedynie ww. dostawy oraz usług.

W konsekwencji począwszy od 1 stycznia 2020 r. podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także podatnicy dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych mają obowiązek ewidencjonowania obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych za pomocą kasy rejestrującej z wbudowaną funkcjonalnością, która umożliwia połączenie i przesyłanie informacji między kasą rejestrującą a równocześnie utworzonym Centralnym Repozytorium Kas.

Ulga na zakup kasy online

Wspomnijmy również o nowych zasadach stosowania ulgi na zakup kasy online. Otóż począwszy od 1 maja 2019 r. ulga przysługuje wyłącznie w zakresie zakupu kas online. Nie ma zatem możliwości skorzystania z ulgi w przypadku zakupu kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.

Jak możemy przeczytać w art. 111 ust. 4 pkt 2 ustawy VAT podatnicy, u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Ponadto zgodnie z art. 145b ust. 3 pkt 1 ustawy VAT podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot na zakup kas rejestrujących, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień 1 stycznia 2020 r.

W kontekście powyższych regulacji  podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także podatnicy dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych mogą uzyskać zwrot wydatków na zakup kasy online w kwocie do 700 zł.

Udostępnij post znajomym

Powiązane wpisy

Zmiany 2020!!!

Proszę dokładnie zapoznać się z każdym z poniższych wpisów. — Mikrorachunek podatkowy — Faktury tylko do…