Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.

autor: Łukasz Czyżewski

Od 1 stycznia 2020 zgodnie z Ustawą z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w art. 106b dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:

5. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer (NIP), za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).”;

Jestem sprzedawcą i mam kasę starego typu

W tym przypadku zanim wystawi się dowód sprzedaży należy upewnić się czy nabywca chce fakturę czy paragon. Jeżeli chce fakturę nie będziemy ewidencjonować w ogóle transakcji na kasie fiskalnej (nie mamy opcji aby na paragonie był numer NIP nabywcy) i od razu należy wystawić fakturę.

Jestem nabywcą i chcę fakturę

Takie sytuacje będą każdego dnia. Przed zarejestrowaniem sprzedaży należy poinformować sprzedawcę, że chcemy fakturę. Jeżeli sprzedawca będzie posiadać kasę nowego typu (kasy online posiadają już tę funkcję i takie kasy będą od 01.01.2020 m.in. na stacjach benzynowych) należy podać numer NIP. Sprzedawca wygeneruje paragon z numerem NIP, a następnie do tego paragonu wystawi fakturę zgodnie z nowymi przepisami.

Mam paragon ale bez numeru NIP

Niestety takie sytuacje na początku obowiązywania nowych przepisów na pewno nie będą rzadkim zjawiskiem. Jeżeli dokonamy zakupu i otrzymamy paragon bez numeru NIP – sprzedawca najpewniej nie wystawi faktury do tego paragonu.

Jakie kary

Zasada jest prosta. Jeżeli sprzedawca zarejestruje transakcję na kasie fiskalnej bez numeru NIP a następnie wystawi do paragonu fakturę – zostanie obciążony sankcją w wysokości 100% VAT z tej faktury. Nabywca takiej faktury także zostanie obciążony sankcją w wysokości 100% VAT z faktury. Sprzedawca zapłaci VAT podwójnie a nabywca nie odliczy nic. A co z podatnikiem, który sprzedaje wyłącznie towary lub usługi zwolnione z VAT. Na fakturze nie będzie kwoty podatku VAT więc wydaje się, że nie będzie też sankcji. Oprócz sankcji wynikającej z tej ustawy są też kary z kodeksu karno-skarbowego. Reasumując. Od 2020 roku należy sprzedawców informować, że chcemy fakturę, zanim sprzedawca zacznie ewidencję na kasie fiskalnej. Jeżeli jesteśmy w roli sprzedawcy – nie możemy się zapomnieć. Jeżeli już będzie paragon (bez NIP) to nie wystawimy faktury.

Udostępnij post znajomym

Powiązane wpisy

Zmiany 2020!!!

Proszę dokładnie zapoznać się z każdym z poniższych wpisów. — Mikrorachunek podatkowy — Faktury tylko do…