Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.

autor: Łukasz Czyżewski

Programiści zakładający własną działalność gospodarczą często zastanawiają się czy w zakresie świadczonych usług mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. W dzisiejszym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości i wyjaśnić kiedy takie zwolnienie przysługuje oraz jakie czynności obejmuje swoim zakresem.

Zwolnienie z VAT ze względu na wielkość obrotu

Co do zasady wykonywanie działalności gospodarczej stanowi podstawę do naliczania podatku VAT od każdej świadczonej usługi. Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje jednak zwolnienie od podatku w przypadku gdy wartość sprzedanych usług nie przekroczy ustalonego limitu. Zgodnie bowiem z treścią art. 113 ust. 1 ustawy VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku zastosowanie znajdzie art. 113 ust. 9 ustawy VAT, który stanowi, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego działalność w trakcie roku podatkowego jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

Przykład

Podatnik założył firmę w dniu 8 sierpnia 2018 r. Oznacza to, że do końca roku kalendarzowego będzie prowadził działalność jeszcze przez 146 dni. Zatem wartość limitu, którego nie może przekroczyć aby nie utracić prawa do zwolnienia wynosi 82 022,47 zł  (200 000 x 146/365).

Opisane zwolnienie z VAT niesie za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorców. Podatnicy nie muszą bowiem rejestrować się dla celu podatku VAT (mogą jedynie dobrowolnie złożyć formularz VAT-R), nie mają obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji w zakresie podatku (obowiązuje ich jedynie uproszczona ewidencja obrotu), jak również nie składają comiesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT. Dodatkowo podatnicy zwolnieni z VAT nie muszą wystawiać faktur, ponieważ przepis obliguje ich do tego wyłącznie na żądanie nabywcy usługi.

Ograniczenia w korzystaniu ze zwolnienia z VAT

Należy mieć na uwadze, że nie każdy podatnik może z opisanego zwolnienia skorzystać. Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje bowiem pewne kategorie czynności, które wykluczają stosowanie zwolnienia. Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b) ustawy VAT zwolnienie nie przysługuje w przypadku świadczenia usług w zakresie doradztwa.

Podmioty z branży IT często przy zakładaniu działalności gospodarczej wybierają PKD 62.02.Z „Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki”. Czy w kontekście przedstawionych przepisów taki wybór automatycznie pozbawia prawa do zwolnienia?

Niestety ale trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Po pierwsze żaden przepis ustawy nie wyjaśnia co należy rozumieć poprzez usługi doradcze. W tym zakresie można sięgnąć jedynie do dostępnych interpretacji. Na przykład Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie z dnia 20.01.2015r., nr IBPP1/443-1128/14/AW wskazał, że: że Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006, pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć „tego, kto doradza”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN 2006, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć w związku z tym szeroko.” Z kolei WSA w Łodzi w wyroku z dnia 04.04.2013 r. I SA/Łd 183/13 podał, że: „przez doradztwo rozumie się udzielanie fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych czy finansowych. Doradca to ten co udziela fachowych zaleceń czy porad, wskazówek”.

Jak zatem powyższe odnieść do sytuacji programisty? Otóż samo programowanie nie wyklucza zastosowania zwolnienia. Jeżeli jednak w zakres usług wchodzi udzielanie fachowych zaleceń czy też porad z zakresu IT to w konsekwencji podatnik nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia od VAT.

Co ciekawe sam wybór PKD 62.02.Z nie powoduje utraty zwolnienia ze względu na wielkość sprzedaży. Ustawa nie wyłącza prawa do zwolnienia na skutek wpisania w zakres działalności PKD związanego z doradztwem. W rezultacie nawet jeżeli programista w momencie zakładania działalności wybrał PKD 62.02.Z, jednak faktycznie nie świadczy usług związanych z doradztwem to nadal zachowuje uprawnienie do stosowania zwolnienia podmiotowego.

Stanowisko to potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 23.04.2012r., nr IBPP1/443-58/12/MS, gdzie czytamy:

W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, jeżeli Wnioskodawca rzeczywiście nie wykonywał i nie wykonuje żadnych czynności, których istotą jest jakiegokolwiek rodzaju doradztwo (np. w zakresie informatyki), wówczas w sprawie nie będzie mieć zastosowania wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego, określone w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT w powiązaniu z poz. 12 załącznika do obowiązującego obecnie rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług jak i z poz. 13 obowiązującego uprzednio rozporządzenia w tym zakresie.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że samo dokonanie zapisu w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej PKD 62.02.Z przy jednoczesnym nie świadczeniu tych usług nie pozbawia Wnioskodawcy prawa do skorzystania ze zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług jeśli spełnia wymogi określone w art. 113 pkt 1 ustawy o VAT należało uznać za prawidłowe.”

Marcin Sądej

Udostępnij post znajomym

Powiązane wpisy

Zmiany 2020!!!

Proszę dokładnie zapoznać się z każdym z poniższych wpisów. — Mikrorachunek podatkowy — Faktury tylko do…