Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.

autor: Łukasz Czyżewski

Część programistów w zakresie swojej działalności wybiera zwolnienie od podatku VAT. Naturalnie skorzystanie z takiego zwolnienia nie pozbawia podatnika prawa do świadczenia usług informatycznych poza granicę kraju. W poniższym artykule rozważymy jakie konsekwencje może wywoływać wykonanie takiej usług.

Ustalenie miejsca świadczenia

Co do zasady usługa opodatkowana jest tam gdzie znajduje się jej miejsce świadczenia. W rezultacie pierwszą rzeczą którą należy wykonać jest ustalenie miejsca świadczenia. W przedstawionym przypadku trzeba odnieść się do treści art. 28b ust. 1 ustawy VAT. Przepis ten stanowi, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

W konsekwencji w przypadku świadczenia usług na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy czynność ta będzie opodatkowana podatkiem w kraju siedziby usługobiorcy. Oznacza to, że czynność ta nie jest opodatkowana podatkiem VAT w Polsce. Do rozliczenia podatku należnego z tytułu świadczenia takiej usługi zobowiązany będzie jej nabywca zgodnie z przepisami kraju w którym ma siedzibę.

Obowiązki podatnika zwolnionego z VAT

Fakt, iż świadczenie usług dla zagranicznego kontrahenta nie podlega opodatkowaniu w Polsce nie oznacza, że polski przedsiębiorca nie ma żadnych obowiązków wobec urzędu skarbowego.

Po pierwsze podatnik zwolniony z VAT świadczący usługi na rzecz kontrahenta z Unii Europejskiej musi zarejestrować się dla celów VAT-UE. Zaznaczamy, że chodzi w tym przypadku wyłącznie o rejestrację w zakresie świadczenia usługi dla kontrahenta z UE. Podkreślamy, że wykonanie takiej czynności nie powoduje utraty prawa do zwolnienia od podatku. Niemniej jednak zgodnie z art. 97 ust. 3 ustawy VAT podatnik zwolniony z VAT świadczący usługi na rzecz innego firmy z jednego z krajów Unii Europejskiej jest zobowiązany do zarejestrowania się w ramach VAT-UE. Rejestracji dokonuje się na formularzu VAT-R w części C.3 poprzez zaznaczenia poz. 60.

Kolejnym obowiązkiem podatnika zwolnionego z VAT jest składanie informacji podsumowujących w związku ze świadczeniem usług na terytorium UE dla których podatnikiem jest usługobiorca. Jak bowiem stanowi art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych  usługach świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (tzw. informacje podsumowujące). Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji

Warto również mieć na względzie, że informacje podsumowujące podatnik zwolniony z VAT składa wyłącznie gdy w danym miesiącu miało miejsce świadczenie usługi do której stosuje się art. 28b ustawy VAT. W rezultacie nie ma potrzeby składania zerowych informacji podsumowujących.

Dodatkowo wskazać należy, że powyższe obowiązki wystąpią wyłącznie w sytuacji gdy świadczenie usług nastąpi dla podatnika z Unii Europejskiej. W przypadku gdy usługobiorcą będzie podatnik z kraju trzeciego, polski przedsiębiorca zwolniony z VAT nie musi rejestrować się dla celów podatku VAT-UE oraz nie ma obowiązku składania informacji podsumowującej.

Wystawienie faktury dokumentującej wykonanie usługi

Podatnik zwolniony z VAT jest również zobligowany do udokumentowania świadczenia usługi poza granice kraju za pomocą faktury VAT.  Zgodnie z treścią art. 106a pkt 2 lit. a) ustawy VAT przepisy dotyczące faktur stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca.

Elementy obowiązkowe faktury określone zostały w art. 106e ust. 1 ustawy VAT. W art. 106e ust. 1 pkt 12, 13, 14 oraz 18 ustawy wskazano, że faktura powinna zawierać:

12)stawkę podatku;

13)sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14)kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

18) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne obciążenie”.

Zgodnie z art. 106e ust 5 pkt 1 ustawy w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a) faktura może nie zawierać danych określonych w ust. 1 pkt 12-14.

W rezultacie w przypadku gdy podatnik zwolniony z VAT świadczy usługę na rzecz zagranicznego kontrahenta (zarówno z kraju UE jak i z kraju trzeciego) zobowiązany jest w takim przypadku do wystawienia faktury, która jednak nie będzie zawierać ani stawki ani kwoty podatku. Faktura taka musi jednak być opatrzona wyrazami „odwrotne obciążenie” (ang. reverse charge).

Udostępnij post znajomym

Powiązane wpisy