FAQ - pytania i odpowiedzi

11. Czym jest księgowość online (hybrydowa) ?

Najnowszy model księgowości na rynku usług księgowych. Jest to połączenie dwóch działających od lat modeli prowadzenia księgowości tj. tradycyjnego biura rachunkowego i księgowości internetowej.

22. Jaka jest różnica między księgowością hybrydową a tradycyjnym biurem rachunkowym?

Czynności księgowe są realizowane tak samo jak w tradycyjnym biurze rachunkowym. Jedyna różnicą jest miejsce przechowywania dokumentów. W modelu hybrydowym oryginały dokumentów są przechowywane u Klienta w firmie. Nasze biuro rachunkowe przechowuje dokumenty w postaci cyfrowej oraz wydruki tych dokumentów (kopie) za bieżący rok.

33. Jaka jest różnica między księgowością hybrydową a księgowością internetową online?

W przypadku księgowości internetowej Klient musi sam księgować dokumenty i posiadać wiedzę jak to dobrze zrobić. W modelu hybrydowym operacje księgowe są wykonywane przez biuro rachunkowe

44. Kto obsługuję moją firmę?

Wszystkie czynności księgowe wykonuje licencjonowany księgowy. Posiadamy certyfikat księgowy wydany przez ministra finansów.

55. Czy w cenie umowy są zapytania?

Tak. W razie jakikolwiek wątpliwości księgowo-podatkowych sprawą zajmie się księgowy, który wykorzystując wiedzę i doświadczenie odpowie na pytania. Jest to usługa zawarta w cenie podstawowej.

66. Czy muszę wysyłać deklaracje do urzędu skarbowego i do ZUS?

Nie. Deklaracje do urzędu skarbowego w imieniu Klienta wysyła biuro rachunkowe. Klient nadaje nam pełnomocnictwo do elektronicznego przekazu deklaracji do urzędu skarbowego (UPL-1). Deklaracje do ZUS także są wysyłane przez biuro.

77. Kto może zostać Klientem biura?

Ofertę księgową kierujemy do małych, jednoosobowych firm rozliczających się na księdze przychodów i rozchodów lub ryczałcie ewidencjonowanym. Obsługujemy firmy na VAT i zwolnione z VAT (z wyjątkiem VAT kasowo). Nie obsługujemy firm na pełnej księgowości, spółek kapitałowych, stowarzyszeń itp. Nie obsługujemy też firm transportowych, handlujących towarami wrażliwymi i dokonujących transakcji transgranicznych.

88. Termin płatności ZUS

Składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych firmy wpłacają w dwóch terminach.
Do 10-go dnia następnego miesiąca - firmy jednoosobowe (bez pracowników) opłacające składki wyłącznie za siebie.
Do 15-go dnia następnego miesiąca - firmy zatrudniające pracowników lub zleceniobiorców.

99. Numery kont bankowych do płatności ZUS

Składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłacane są na 4 różne konta:
- składki społeczne: 83101010230000261395100000
- składka zdrowotna: 78101010230000261395200000
- Fundusz Pracy i FGŚP: 73101010230000261395300000
- Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP): 68101010230000261395400000
W bankowości elektronicznej odpowiednie numery do wpłat ZUS są zapisane przez bank.

1010. Identyfikator płatności ZUS

Przelewy do ZUS muszą być odpowiednio zidentyfikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- Nazwisko i imię
- Nazwa skrócona płatnika
- NIP płatnika składek
- typ i numer drugiego identyfikatora P - Pesel lub R - Regon
- typ wpłaty: S - Składka
- numer deklaracji - 01 (pierwsza deklaracja, kolejne numery to numery deklaracji korygujących)
- deklaracja - oznaczamy za jaki miesiąc dokonujemy wpłaty np. za styczeń 2016 to 01/2016

1111. Termin płatności podatkowych PIT, PPE, VAT

Wpłaty należnych podatków dokonujemy w następujących terminach:
- PIT - do 20go dnia następnego miesiąca
- PPE (zryczałtowany podatek dochodowy) - do 20go dnia następnego miesiąca
- VAT - do 25go dnia następnego miesiąca

1212. Numery kont bankowych do płatności podatkowych
Płatności podatkowych dokonuje się na konta właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. Najłatwiej w wyszukiwarce wpisać "US + miasto, w którym znajduje się właściwy urząd skarbowy". Na stronie urzędu konta do wpłat znajdują się w zakładce: ORGANIZACJA->NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH.
1313. Identyfikatory płatności podatkowych

Wpłaty podatków muszą być oznaczone identyfikatorem płatności.
- podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (PIT5, PIT5L)
- zryczałtowany podatek dochodowy PPE
- podatek od towarów i usług VAT7 lub VAT7K (kwartalny)
- podajemy za jaki okres dokonujemy wpłaty w formacie MM/RRRR lub MM/RR
- jeżeli dokonujemy wpłaty za kwartał zamiast MM wpisujemy odpowiedni numer kwartału

1414. Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenie od 2017

Od 01.01.2017 zgodnie z nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu wprowadzona została minimalna stawka godzinowa dla zatrudnionych na umowę zlecenie. Od 2017 roku godzinowa stawka to 13 zł brutto i corocznie będzie rewaloryzowana. Dotychczasowe umowy powinny zostać zmienione aneksem do nowych warunków. Musi zostać określona nowa stawka oraz sposób rejestrowania godzin pracy. Najłatwiej prowadzić ewidencję na wykazie podobnym do listy obecności, w której podajemy godziny od-do w konkretnych dniach wykonywania zlecenia. Ewidencję podpisuje zleceniobiorca i zleceniodawca. Na tej podstawie mamy informację o wartości zlecenia w danym miesiącu. Ta sama sytuacja dotyczy osób na tzw. samozatrudnieniu.

1515. Nowy limit dla "ryczałtowców" 2017

Zgodnie z Art. 6 ust. 4 i 6, art. 21 ust. 1b ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930; ze zm.) zmieniony został limit uprawniający do rozliczania się na tzw. ryczałcie. Od 2017 roku limit za rok ubiegły, który pozwala na rozliczanie się w tej formie to:
- 250.000 euro - 1.074.440 zł.

1616. Jak założyć firmę

Jak złożyć firmę krok po kroku z kpir50:
- wypełnij ankietę z podstrony DOKUMENTY - wypełnimy za Ciebie wniosek o wpis do CEIDG, który oddasz w urzędzie miasta/gminy
- wybierzemy najlepszy rodzaj opodatkowania
- jeżeli wchodzisz do VAT - zrobimy za Ciebie druk rejestracyjny VAT-R
- nadasz Nam pełnomocnictwo do wysyłek elektronicznych do urzędu skarbowego - UPL-1
- zarejestrujemy Cię w ZUS
- za wszystkie powyższe czynności nic nie zapłacisz, bo jako Nasz nowy Klient otrzymujesz to za darmo

1717. Jak przechowywać dokumentację księgową?

Klient Naszego biura przechowuje oryginalną dokumentację księgową. Prosimy o przechowywanie dokumentów w następujący sposób:
1. Dokumenty źródłowe - chronologicznie wg numeracji z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (na fakturach, rachunkach i innych dokumentach źródłowych proszę nanieść odpowiedni numer dokumentu 1,2,3 itd.)
2. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPIR)
3. PIT5 (PIT5L) - formularz do wyliczenia dochodu i podatku
4. Deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA (wraz z potwierdzeniem zapłaty)
5. Ewidencja Środków Trwałych (EŚT)
6. Ewidencja Wyposażenia (EW)
7. Rejestr VAT sprzedaż
8. Rejestr VAT zakupy
9. Deklaracje VAT7 (VAT7K, VAT-UE)
10. Pozostała dokumentacja

1818. Czy mogę odliczyć fakturę za hotel?

Podstawowa zasada dotycząca kosztów uzyskania przychodu mówi, że kosztami są wydatki które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 15 ust. 1 ustawy o updof). Oczywiście muszę być racjonalne i prawidłowo udokumentowane (faktura, rachunek). Faktura za pobyt w hotelu przedsiębiorcy, o ile usługa hotelowa była związana z prowadzoną działalnością może być kosztem uzyskania przychodu. Niestety nie ma możliwości odliczenia podatku VAT z takiej faktury. Wartość brutto stanowi dla przedsiębiorcy koszt podatkowy.

1919. Dotacje na rozpoczęcie działalności z urzędu pracy. Przychód, koszty, VAT?

Czy dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznana z urzędu pracy jest przychodem do podatowania?
Nie. Dotacja taka nie jest przychodem do opodatkowania. Zasada generalna zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 updof mówi, że przychodem z działalności są m.in. dotacje. Jednak dotacja przyznana z urzędu pracy jest zwolniona z opodatkowania. Wskazuje na to art. 21 ust. 1 pkt 121.

Czy wydatki ze środków dotacji z urzędu pracy można ująć w kosztach uzyskania przychodu?
Tak, jeżeli wydatki z tych środków nie są zaliczane przez podatnika do środków trwałych (zakupy na wyposażenie, materiały, towary, inne wydatki).
Nie, jeżeli wydatki ze środków dotacyjnych dotyczą zakupu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Odpisy amortyzacyjne dotyczące takich wydatków nie mogą być kosztem uzyskania przychodu.

Czy z zakupów sfinansowanych z dotacji mogę odliczyć VAT?
Jeżeli podatnik jest czynnym podatnikiem VAT - może odliczyć podatek VAT od zakupów sfinansowanych dotacją ale jest zobowiązany zwrócić kwotę odliczonego VAT do urzędu pracy. Może też złożyć oświadczenie, że nie będzie korzystał z prawa do odliczenia VAT i wtedy nie odlicza VAT w deklaracji i go nie zwraca do urzędu pracy. W takim wypadku wartość takich wydatków rozlicza się w kwotach netto.

2020. Księgowość online czyli internetowe biuro rachunkowe

Dlaczego warto wybrać księgowość online? Po pierwsze księgowość prowadzona przez internet jest najwygodniejszą formą współpracy z biurem rachunkowym. Skąd pomysł żeby na biuro rachunkowe przez internet? Przez lata prowadzenia księgowości w tzw. modelu tradycyjnym zauważyliśmy, że duża część Klientów dosyłała nam dodatkowe dokumenty w postaci elektronicznej a nawet zdarzało się, że Klient nie miał czasu dowieźć dokumentów i przesyłał nam zeskanowane faktury z całego miesiąca. Postanowiliśmy wprowadzić nowoczesny model księgowości - księgowość internetową (online). Dzięki usłudze księgowości online prowadzimy Klientów z całej Polski. Dla Nas to szansa na dynamiczny rozwój a dla naszych Klientów najlepsza i najwygodniejsza forma powierzenia spraw księgowych. Większość naszych Klientów stanową specjaliści IT oraz lekarze. To te dwie grupy najczęściej decydują się na współpracę z biurem rachunkowych rzez internet. Dlaczego księgowość internetowa jest tak wygodna? Klienci pracujący często ponad 12 godzin na dobę i po prostu nie mają czasu na bezpośredni kontakt w stacjonarnym biurze rachunkowym. Oferta księgowości internetowej w kpir50.pl jest idealnym rozwiązaniem dopasowanym do potrzeb nowoczesnych przedsiębiorców.

2121. Czy księgowość online naprawdę jest online?

Nasze biuro nastawiło się na najwygodniejszą dla klienta formę obsługi księgowej online. Klient nie wychodząc z firmy czy z domu wysyła nam niezbędne dokumenty a my odsyłamy cały zaksięgowany miesiąc. Wszystko odbywa się przez internet. Cały ciężar związany z księgowością jest powierzany do kpir50 a Klient otrzymuje gotowe ewidencje, księgi, deklaracje oraz informacje o należnych wpłatach. Deklaracje, które należy dostarczyć do ZUS i urzędu skarbowego wysyłamy w imieniu Klienta droga elektroniczną

2222. Jak przechowywać dokumentację?

1. Do segregatora wkładamy dokumenty źródłowe (faktury, rachunki, dowody wewnętrzne itd) zaczynając od dokumentu nr 1 i kończąc na ostatnim zaksięgowanym dokumencie (widzimy go zawsze na wierzchu). Na dokumentach źródłowych nanosimy odpowiedni numer zgodnie z KPIR (1,2,3 itd)

2. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów.

2. Deklaracja PIT5 lub PIT5L (do wykazania dochodu oraz należnej zaliczki PIT do wpłaty)

3. Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA (do tej deklaracji podpinamy potwierdzenia zapłaty składek)

4. Rejestr VAT sprzedaż oraz rejestr VAT zakupy

5. Deklaracja VAT7/VAT7K/VAT-UE/VAT-27

6. Ewidencja wyposażenia

7. Ewidencja Środków Trwałych (EŚT)

8. Pozostała dokumentacja (dokumenty rejestracyjne, aktualizacyjne, umowa z biurem, pełnomocnictwa i inne)

BR Łukasz Czyżewski | NIP 6452343090 | REGON 241357304 | CERTYFIKAT KSIĘGOWY 33654/2009 | POLISA PZU OC RAC0007995 | biuro@kpir50.pl
adres:biura: Biuro Rachunkowe BR Łukasz Czyżewski 42-680 Tarnowskie Góry ul. Powstańców Warszawskich 24A woj. śląskie | tel. 32 718 64 49
0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?